چاکراها

ســوتــــرای چاکـــراهــــا

ســوتــــرای چاکـــراهــــا

“ﺳﻮﺗﺮﺍﻫﺎ” جملات قصار با ارتعاشاتی تاثیرگذار بوده و برگرفته از کتاب های معنوی باستانی میباشند. سوتراهایی را که در اینجا معرفی میکنیم ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ تاثیرات و خصوصیاتی ﮐﻪ ﭼﺎﮐﺮﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ایجاد میکنند ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺗﺮﺍﻫﺎ ﺭﺍ میتوانید ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ یا شبها قبل از خواب ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ بوسیله ﻧﻮﻉ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﭼﺎﮐﺮﺍی مربوطه منتقل میشوند آنها را ﻣﺮﺗﻌﺶ کرده ، انسدادشان را از بین ببرید و متعادل سازید.

سوترای باز کردن چاکرای ریشه (مولادهارا چاکرا)

ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ، ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ میکنم. ﻃﻼ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﯾﮑﺴﺎن هستند ، ﺍﺯ ﻫﯿﭽﯿﮏ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻫﺎﯾﻢ! ﺧﺪﺍﯾﺎ به من ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﮎ “ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺧﺘﺮﯼ” ﺭﺍ ﻋﻄﺎ فرما.

عبارت های تاکیدی چاکرای اول :
— من قدرت جهان هستی را باور دارم.
— من با بدن خود احساس آرامش و یگانگی میکنم.

سوترای باز کردن چاکرای جنسی (سوادهیستانا چاکرا)

من ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ کشف میکنم. ﻣﻦ ﮐﺎﺷﻒ ﺭﺍﺯﻫﺎﯼ خلقت هستم! ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ! ﺧﺪﺍﯾﺎ به من ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ عطا فرما.

عبارت های تاکیدی چاکرای دوم :
— من از زندگی خود با تمام حواس لذت میبرم.
— من اجازه میدهم تا حس خلاقیت و شور و نشاط زندگی ام آزادانه به هر سو بروند.

سوترای باز کردن چاکرای شبکه خورشید (مانی‌پورا چاکرا)

ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﯼ ، ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮﯼ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ! ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺮ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ! ﺧﺪﺍﯾﺎ به من ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺍﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﻋﻄﺎ فرما.

عبارت های تاکیدی چاکرای سوم :
— من از طریق قدرت و اراده خود میتوانم به هر هدفی دست یابم.
— من از قدرت درونی خود استفاده میکنم تا بتوانم دنیا را در جهت مسیری مثبت تغییر دهم.

سوترای باز کردن چاکرای قلب (آناهاتا چاکرا)

آشیانه ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻟﺒﺮﯾﺰ میسازم! ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺗﻬﯽ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺩﺕ ، ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺳﺖ! ﺧﺪﺍﯾﺎ به من ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﮎ احساسات ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻋﻄﺎ فرما.

عبارت های تاکیدی چاکرای چهارم :
— من خودم را همانگونه که هستم میپذیرم و دوست دارم.
— من قلب خود را برای عشق به دیگران و دریافت عشق و محبت از آنها میگشایم.

سوترای باز کردن چاکرای گلو (ویشودهی چاکرا)

ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﻮﺵ میسپارم! ﺩﻫﺎﻥ ﺑﯿﻦ نیستم و شخصیت من به دوﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﺨﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ! ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻋﻄﺎ فرما!

عبارت های تاکیدی چاکرای پنجم :
— من از قدرت کلمات استفاده میکنم تا تمام خوبی ها را به سمت و سوی خود جذب کنم.
— من اجازه میدهم که کلمات از قلبم نشات بگیرند و همیشه حقایق را بیان میکنم.

سوترای باز کردن چاکرای پیشانی (آجنا چاکرا)

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﻓﺮﺍﺣﺴﯽ ، ﭘﺮﺩﻩ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻢ! ﻣﺴﯿﺮﻡ ، ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻭ ﻣﻘﺼﺪﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ! ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻣﻘﺼﺪﻡ ﺭﺍ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ فرما.

عبارت های تاکیدی چاکرای ششم :
— من صدای درون خود را میشنوم.
— من با نور درون خود ارتباط برقرار میکنم.

سوترای باز کردن چاکرای تاج سر (ساهاسرارا چاکرا)

ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ میکنم ﻭﻟﯽ ، ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭﺣﯽ اﺳﺖ! ارتباط خودم ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﺘﺎﺩ درونم ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﺧﺪﺍﯾﺎ سامادهی ‏(ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﯾﻦ فرم ﺑﻮﺩﻥ‏) ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺷﮑﺎﺭ فرما.

عبارت های تاکیدی چاکرای هفتم :
— من بر جسم ، ذهن و احساسات خود تسلط کامل دارم.
— حقیقت روح من یعنی نور ، آزادی و رضایت.

برچسب ها
نمایش کل مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
بستن