چاکراها

باز کردن چاکرای دست

باز کردن چاکرای دست

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ و اسکن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ابتدا باید چاکراهای دست را فعال کنند. این روش هم نیازمند تمرینات بسیار می‌باشد، پس ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشید ﮐﻪ هیچ ﭼﯿﺰ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ نمی‌آید ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ و ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺸﺪﺕ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻭ فقط ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺤﯿﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و یا به صورت ریلکس دراز بکشید، طوری ﮐﻪ ﺑﺪﻥ، ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ با ده بار ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ.

۱ ‏) ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﮑﻤﯽ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ ‏( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﻠﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‏)

۲ ‏) حبس ﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺛﺎﻧﯿﻪ

۳ ‏) ﺑﺎﺯ ﺩﻡ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ

۴ ‏) ایست ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ

این تمرین تنفس را بخاطر داشته باشید، زیرا بیشتر تمرینات متافیزیکی با تمرین تنفس آغاز خواهد شد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

کف دستان خود را به همدیگر نزدیک کنید و به فاصله ده سانتی متر از هم نگه دارید. اکنون انتقال انرژی را شروع کنید.
انرژی را با دست راست ارسال کرده و با دست چپ دریافت کنید، هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس خواهید کرد.
این تمرین باعث فعالیت چاکرای دست خواهد شد.

ﺣﺎل انتقال انرژی را متوقف کنید، کف ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻭﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ بیست سانتی متر ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﻧﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ.
با این تمرین هم میتوانید هاله دستان خود را لمس کنید.

هر یک از تمرین را به مدت پانزده دقیقه انجام دهید. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺗﺎ پنج ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺳﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺍﯾﻦ دو ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ چاکرای ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ فعال شده و ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ

برچسب ها
نمایش کل مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
بستن